หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

"ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

ที่นี่ที่เดียวกับหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เพื่อติดปีกธุรกิจให้ก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยทีมกูรูต้นแบบด้านการตลาดและกลยุทธชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ยากจะหาฟังได้

วัตถุประสงค์

หากคุณเป็นนักธุรกิจ..นักบริหาร..ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้..

"ทักษะผู้นำเชิงบวก..การสร้างมุมมองต่าง ๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก..เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส..สร้างความยั่งยืนด้วยจริยธรรม"

หลักสูตร " นักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบวก (The Master)".. ช่วยตอบโจทย์ท่านได้

The Master รุ่นที่ 7 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

 

รีบสมัครด่วน..รับจำนวนจำกัด..

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

โทร 085-488-4743 (คุณวาสนา)

และโทร 092-281-3200 (คุณจิราธิวัฒน์)

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Strategic and Appreciative Business Development Program

ชื่อย่อหลักสูตร :  The Master

 

หลักการและเหตุผล

          การบริหารธุรกิจยุคใหม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย  ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันขั้นรุนแรงในยุคของอาเซียนและภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นต้องปรับหลักคิดให้สร้างสรรค์ กล้าที่จะคิดนอกกรอบและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต้องปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการทั้งยุทธศาสตร์เชิงรับและเชิงรุกอย่างเหนือชั้น และต้องเรียนรู้กลยุทธ์แห่งชัยชนะเพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่แม่นยำ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายและกำไร รวมถึงเพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกันต้องใช้คุณธรรมดำเนินธุรกิจ ในมิติของผู้มีความรู้ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครองระหว่างประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ต้องพร้อมรับมือ เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ

 

          สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก iSAB  โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จึงพัฒนาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ทายาทหรือผู้ประกอบการ  และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

          หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม บ่มเพาะให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีสิ่งต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในมิติหลักคิดเชิงบวก  มีความเข้าใจวิสัยทัศน์  และปรัชญาองค์กรอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงบทบาทของตนกับสมรรถนะขององค์กร อีกทั้งยังสามารถออกแบบการทำงานที่มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alignment) และเข้าใจกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร (Organization Strategic Management Process)  เพื่อสร้างความสามารถหลักต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในทุกสถานการณ์
 • มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น พร้อมด้วยทักษะการเป็นผู้นำเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพของ บุคลากรในทีมออกมาอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุภารกิจต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทางวิชาการและยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวกเพื่อนำไปสู่การขยายตัวขององค์กรและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

 

โครงสร้างหลักสูตร

          มีเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอดที่มุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรมและปลดล็อคความล้มเหลวทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module) 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1) The Master of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ และนำไปสู่การพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรได้

2) The Master of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ

3) The Master of Adaptive Self-Organizing การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตั้งรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวกและการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1.  การสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
 2.  การสร้างวิสัยทัศน์ในมิติของผู้นำเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพด้านกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตั้งรับ โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร
 3.  การสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ ในมิติของยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
 4.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อสร้างความสามารถหลักเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ในทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. ผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท เจ้าของธุรกิจหรือทายาทผู้ประกอบการ
 3. บุคคลที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้ารับการศึกษา

 

การพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) พิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุด

          หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)  หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดไว้และคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เห็นชอบการสมัครของท่านแล้ว สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซด์  www.isabthailand.com ทันที เพื่อให้ท่านได้วางแผนการเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

          หลักสูตรนี้ มีรูปแบบการฝึกอบรมและวิธีการถ่ายทอดที่มุ่งสร้างนักธุรกิจ เพื่อเป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทผู้ประกอบการ เพื่อขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ และสามารถบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างเหนือชั้น เรียนรู้กลยุทธ์แห่งชัยชนะเพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่แม่นยำ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการสร้างยอดขายและกำไร รวมถึงการลงทุนอย่างชาญฉลาด ในขณะที่ต้องใช้คุณธรรมด้านธุรกิจ ในมิติของผู้มีความรู้ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละกรณี อาทิ        

1. การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมระดมหลักคิดเชิงบวก ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมและกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร นำไปสู่การสร้างบทบาทสมมุติ การฝึกปฏิบัติการเชิงลึก (Thought and Action)

2. กระบวนการสอนโดยการโค้ชชิ่ง แบบเข้มข้น เจาะลึก สร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบอย่างมีกลยุทธ์ (The Unknown)  รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ คลินิกธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยทางการตลาด เกมธุรกิจ รายงานวิชาการกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ (Know the Unknown)  เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ หลักคิดเชิงบวก ทักษะทายาทผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง อันได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือ/และผู้จัดการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร

กำหนดระยะเวลาจำนวน 108 ชั่วโมงและการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง และการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. The Master of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ นำไปสู่การพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เรียนจำนวน 4 ครั้ง ๆละ 5 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
 2. The Master of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ เรียนจำนวน 5 ครั้ง ๆละ 5 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง
 3. The Master of Adaptive Self-Organizing การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวกและการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร เรียนจำนวน 5 ครั้ง ๆละ 5 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง
 4. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง จำนวน 8 ชั่วโมง
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง จำนวน 18 ชั่วโมง

 

                   **หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้อย่างครบถ้วนคือต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียน

 

วิทยากร

          ผู้บริหารและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทแนวหน้าของประเทศและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ที่ผ่านมาตรฐานในระดับสากล The ABEST 21 Accreditation จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ หลักคิด และทักษะการบริหารให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและองค์กรให้มีความสามารถเตรียมพร้อมต่อการแข่งขันหรือการก้าวสู่ระดับสากล

 

การผ่านการอบรม

 1. ผู้เข้ารับอบรมท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมได้  โดยเฉพาะพิธีเปิดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ในการพิจารณาเป็นรายกรณี
 2. ผู้เข้ารับการอบรมที่มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลากิจกรรมทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)
 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโครงการ Appreciative Business Project และการนำเสนอ
 4. การเดินทางไปร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศนับเป็นเวลาในการอบรม เพื่อสนับสนุนการนับเวลาอบรม ตามข้อ 4-5
 5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขาดการเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 4 ครั้ง ในกรณีลาอบรมจะต้องมีเอกสารการลาอบรม ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบลาได้ที่ www.isabthailand.com สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณากรณีเข้าเรียนไม่ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร

 

สถานที่อบรม

          สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ (Bangkok Tower) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

         99,000 บาท (รวม VAT)

 • รวมศึกษาดูงานในประเทศ 2 วัน 1 คืน
 • ไม่รวมดูงานต่างประเทศ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงบวก (Leadership) สามารถเชื่อมโยงบทบาทของตนกับสมรรถนะขององค์กร อีกทั้งยังสามารถออกแบบการทำงานและเข้าใจกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสร้างความสามารถหลักต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในทุกสถานการณ์
 2. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำคิดบวก (Appreciative Thinking) ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถหลักต่อการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตั้งรับด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
 3. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม (Virtue) ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 085-488-4743 (คุณวาสนา)

และโทร 092-281-3200 (คุณจิราธิวัฒน์)

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

วิดีโอหลักสูตร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER