หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master)

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Strategic and Appreciative Business Development

ชื่อย่อหลักสูตร :  The Master

 

หลักการและเหตุผล

          การบริหารธุรกิจยุคใหม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย  ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นต้องปรับหลักคิดให้สร้างสรรค์ กล้าที่จะคิดนอกกรอบและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันต้องใช้คุณธรรมดำเนินธุรกิจ เพื่อความสำเร็จ  ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ

          สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก iSAB  โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าของธุรกิจ ทายาทหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

          หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม บ่มเพาะให้กลุ่มเป้าหมาย มีสิ่งต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในมิติหลักคิดเชิงบวก 
 • มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น พร้อมด้วยทักษะการเป็นผู้นำเชิงบวก และดำเนินธุรกิจด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรม
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้น นำไปสู่การขยายตัวขององค์กรและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

 

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module) 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1) The Master of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2) The Master of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความ
    ยั่งยืนของธุรกิจ

3) The Master of Leadership การสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวก และการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร

4) The Master of Arts in Communication การพัฒนาทักษะผู้นำให้เป็นผู้นำที่มีศิลปะในการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้นำและผู้บริหาร

 

วัตถุประสงค์

 1. การสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
 2. การสร้างผู้นำเชิงบวก มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. ผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท เจ้าของธุรกิจหรือทายาทผู้ประกอบการ (Entrepreneurs / Family Business Insight)
 3. บุคคลที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้ารับการศึกษา

 

จำนวนที่รับ

จำนวน 99 คน

 

การพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) พิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุด

 

รูปแบบการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละกรณี อาทิ

1. การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมระดมหลักคิดเชิงบวก

2. กระบวนการสอนโดยการโค้ชชิ่ง แบบเข้มข้น เจาะลึก สร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบอย่างมีกลยุทธ์

3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ

 

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 4 เดือน เริ่มวันที่ 20 มกราคม  – 2 มิถุนายน 2566 อบรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. -18.00 น.

 

วิทยากร

          ผู้บริหารและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทแนวหน้าของประเทศ ที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ หลักคิด และทักษะการบริหารให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและองค์กรให้มีความสามารถเตรียมพร้อมต่อการแข่งขันหรือการก้าวสู่ระดับสากล

 

การผ่านการอบรม

 1.  ผู้เข้ารับอบรมท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมได้  โดยเฉพาะพิธีเปิดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม เว้นแต่มี 
   เหตุสุดวิสัย ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ในการพิจารณาเป็นรายกรณี
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมที่มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลากิจกรรมทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)
 3.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโครงการ Appreciative Business Project และการนำเสนอ
 4.  การเดินทางไปร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศนับเป็นเวลาในการอบรม เพื่อสนับสนุนการนับเวลาอบรม ตามข้อ 4-5
 5.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขาดการเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 4 ครั้ง

 

สถานที่อบรม

          ห้อง Auditorium ชั้น 1 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เลขที่ 2170 กรุงเทพทาวเวอร์ (อาคารคุณธรรม)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เลขที่ 2170 ชั้น 10 กรุงเทพทาวเวอร์ (อาคารคุณธรรม) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

โทร. 085-4884743 (คุณวาสนา) LINE ID: watsana2020

โทร. 098-2399244 (คุณธนัญญา) LINE ID: adminisab

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master)

วิดีโอหลักสูตร

-->