เกี่ยวกับสถาบันฯ

รู้จักกับสถาบัน

       สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เป็นสถาบันภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 จากแนวคิดที่ต้องการ สร้างนักธุรกิจและนักบริหารรุ่นใหม่ ให้เป็นนักบริหาร ที่มีภาวะผู้นำเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการยุทธศาสตร์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงบวกในการขับเคลื่อนองค์กร และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม องค์กรจึงจะประสบความสำเร็จก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืน

       หลักสูตรทุกหลักสูตรของสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมากประสบการณ์ในการบริหาร ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ กลยุทธ์รวมถึงหลักคิดเชิงบวกในการบริหารองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการดำเนินธุรกิจได้จริง ซึ่งทุกหลักสูตรจะเน้นผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรมและองค์กรเป็นสำคัญ

ตราสัญลักษณ์

iSAB Logo

วิดีโอบริษัท

ลงทะเบียน THE MASTER