วิทยากรประจำหลักสูตร

บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


"ทุกการบริหารต้องมียุทธศาสตร์ นักบริหารรุ่นใหม่ต้องกล้าคิดนอกกรอบ ปรับหลักคิดให้สร้างสรรค์ กล้าเปลี่ยนแปลง และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม นั่นคือหัวใจของนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


"หลักสูตร The Master จะเกิดประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ตั้งใจมาเรียนและมีความมุ่งมั่น ก็จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการใช้ความคิดและปัญญาให้สูงขึ้นและมุ่งหวังที่จะนำความเข้าใจเหล่านี้ไปใช้พัฒนาชีวิต องค์กร ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป"

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

อดีตนายกรัฐมนตรี
และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์


"การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมองไปข้างหน้า คิดในเชิงบวก แสวงหาโอกาสอย่างสร้างสรรค์ และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล หลักสุตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้"

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


"ธุรกิจจะเดินหน้าและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ผู้บริหารต้องกล้าคิดนอกกรอบ คิดเชิงบวก สร้างสรรค์ และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม หลักสูตร The Master คือคำตอบ"

ไผท  ผดุงถิ่น

นายกสมาคม

Thailand tech startup association


"ในการทำธุรกิจ เราไม่สามารถขายของคนเดียวได้ เราต้องมีเครือข่าย เราต้องเป็น Something for someone มองรอบข้างว่ามีใครที่เราจะร่วมมือกันทำธุรกิจได้"

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการบริษัท / รองผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


นวลพรรณ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เมืองไทยประกันภัย


คริสโตเฟอร์  ไรท์

เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
พิธีกร นักเขียน


ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ

ผู้ก่อตั้ง

ตลาดดอทคอม


ลงทะเบียน