หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

"ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

ที่นี่ที่เดียวกับหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เพื่อติดปีกธุรกิจให้ก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยทีมกูรูต้นแบบด้านการตลาดและกลยุทธชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ยากจะหาฟังได้

วัตถุประสงค์

หากคุณเป็นนักธุรกิจ..นักบริหาร..ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้..

"ทักษะผู้นำเชิงบวก..การสร้างมุมมองต่าง ๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก..เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส..สร้างความยั่งยืนด้วยจริยธรรม"

หลักสูตร " นักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบวก (The Master)".. ช่วยตอบโจทย์ท่านได้

The Master รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..เริ่มอบรม 5 มีนาคม - 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 (18 สัปดาห์)

รีบสมัครด่วน..รับจำนวนจำกัด..

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) โทร 085-4884743 (คุณวาสนา) และ โทร 092-2813200 (คุณจิราธิวัฒน์)

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Strategic and Appreciative Business Development Program

ชื่อย่อหลักสูตร :  The Master

 

หลักการและเหตุผล

          การบริหารธุรกิจยุคใหม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย  ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันขั้นรุนแรงในยุคของอาเซียนและภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นต้องปรับหลักคิดให้สร้างสรรค์ กล้าที่จะคิดนอกกรอบและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต้องปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการทั้งยุทธศาสตร์เชิงรับและเชิงรุกอย่างเหนือชั้น และต้องเรียนรู้กลยุทธ์แห่งชัยชนะเพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่แม่นยำ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายและกำไร รวมถึงเพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกันต้องใช้คุณธรรมดำเนินธุรกิจ ในมิติของผู้มีความรู้ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครองระหว่างประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ต้องพร้อมรับมือ เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ

 

          สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก iSAB  โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จึงพัฒนาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ทายาทหรือผู้ประกอบการ  และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

          หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม บ่มเพาะให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีสิ่งต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในมิติหลักคิดเชิงบวก  มีความเข้าใจวิสัยทัศน์  และปรัชญาองค์กรอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงบทบาทของตนกับสมรรถนะขององค์กร อีกทั้งยังสามารถออกแบบการทำงานที่มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alignment) และเข้าใจกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร (Organization Strategic Management Process)  เพื่อสร้างความสามารถหลักต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในทุกสถานการณ์
 • มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น พร้อมด้วยทักษะการเป็นผู้นำเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพของ บุคลากรในทีมออกมาอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุภารกิจต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทางวิชาการและยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวกเพื่อนำไปสู่การขยายตัวขององค์กรและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

 

โครงสร้างหลักสูตร

          มีเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอดที่มุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรมและปลดล็อคความล้มเหลวทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module) 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1) The Master of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ และนำไปสู่การพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรได้

2) The Master of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ

3) The Master of Adaptive Self-Organizing การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตั้งรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวกและการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1.  การสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
 2.  การสร้างวิสัยทัศน์ในมิติของผู้นำเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพด้านกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตั้งรับ โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร
 3.  การสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ ในมิติของยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
 4.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อสร้างความสามารถหลักเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ในทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. ผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท เจ้าของธุรกิจหรือทายาทผู้ประกอบการ
 3. บุคคลที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้ารับการศึกษา

 

การพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) พิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุด

          หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)  หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดไว้และคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เห็นชอบการสมัครของท่านแล้ว สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซด์  www.isabthailand.com ทันที เพื่อให้ท่านได้วางแผนการเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

          หลักสูตรนี้ มีรูปแบบการฝึกอบรมและวิธีการถ่ายทอดที่มุ่งสร้างนักธุรกิจ เพื่อเป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทผู้ประกอบการ เพื่อขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ และสามารถบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างเหนือชั้น เรียนรู้กลยุทธ์แห่งชัยชนะเพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่แม่นยำ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการสร้างยอดขายและกำไร รวมถึงการลงทุนอย่างชาญฉลาด ในขณะที่ต้องใช้คุณธรรมด้านธุรกิจ ในมิติของผู้มีความรู้ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละกรณี อาทิ        

1. การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมระดมหลักคิดเชิงบวก ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมและกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร นำไปสู่การสร้างบทบาทสมมุติ การฝึกปฏิบัติการเชิงลึก (Thought and Action)

2. กระบวนการสอนโดยการโค้ชชิ่ง แบบเข้มข้น เจาะลึก สร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบอย่างมีกลยุทธ์ (The Unknown)  รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ คลินิกธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยทางการตลาด เกมธุรกิจ รายงานวิชาการกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ (Know the Unknown)  เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ หลักคิดเชิงบวก ทักษะทายาทผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง อันได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือ/และผู้จัดการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร

กำหนดระยะเวลาจำนวน 108 ชั่วโมงและการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง และการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. The Master of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ นำไปสู่การพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เรียนจำนวน 4 ครั้ง ๆละ 5 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
 2. The Master of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ เรียนจำนวน 5 ครั้ง ๆละ 5 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง
 3. The Master of Adaptive Self-Organizing การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวกและการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร เรียนจำนวน 5 ครั้ง ๆละ 5 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง
 4. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง จำนวน 8 ชั่วโมง
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง จำนวน 18 ชั่วโมง

 

                   **หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้อย่างครบถ้วนคือต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียน

 

วิทยากร

          ผู้บริหารและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทแนวหน้าของประเทศและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ที่ผ่านมาตรฐานในระดับสากล The ABEST 21 Accreditation จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ หลักคิด และทักษะการบริหารให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและองค์กรให้มีความสามารถเตรียมพร้อมต่อการแข่งขันหรือการก้าวสู่ระดับสากล

 

การผ่านการอบรม

 1. ผู้เข้ารับอบรมท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมได้  โดยเฉพาะพิธีเปิดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ในการพิจารณาเป็นรายกรณี
 2. ผู้เข้ารับการอบรมที่มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลากิจกรรมทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)
 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโครงการ Appreciative Business Project และการนำเสนอ
 4. การเดินทางไปร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศนับเป็นเวลาในการอบรม เพื่อสนับสนุนการนับเวลาอบรม ตามข้อ 4-5
 5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขาดการเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 4 ครั้ง ในกรณีลาอบรมจะต้องมีเอกสารการลาอบรม ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบลาได้ที่ www.isabthailand.com สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณากรณีเข้าเรียนไม่ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร

 

สถานที่อบรม

          สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ (Bangkok Tower) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

         99,000 บาท (รวม VAT)

 • รวมศึกษาดูงานในประเทศ 2 วัน 1 คืน
 • ไม่รวมดูงานต่างประเทศ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงบวก (Leadership) สามารถเชื่อมโยงบทบาทของตนกับสมรรถนะขององค์กร อีกทั้งยังสามารถออกแบบการทำงานและเข้าใจกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสร้างความสามารถหลักต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในทุกสถานการณ์
 2. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำคิดบวก (Appreciative Thinking) ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถหลักต่อการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตั้งรับด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
 3. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม (Virtue) ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวาสนา ทรงเสี่ยงไชย เบอร์มือถือ 08-5488-4743

คุณเบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย เบอร์มือถือ 063-474-0300

Line ID : watsana2020, muaymuay136

อีเมล์ isab.thailand@gmail.com เว็บไซด์ www.isabthailand.com

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER 6