หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

"ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

ที่นี่ที่เดียวกับหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เพื่อติดปีกธุรกิจให้ก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยทีมกูรูต้นแบบด้านการตลาดและกลยุทธชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ยากจะหาฟังได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
  2. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในมิติของผู้นำเชิงบวก สร้างศักยภาพด้านกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงรับ โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร
  3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ในมิติของยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
  4. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายและขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อสร้างความสามารถหลักเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในทุกมิติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ ผู้บริหารของภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจหรือทายาทผู้ประกอบการ

หัวข้อการเรียนรู้

แบ่งออกเป็น 3 Module

  1. THE MASTER of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ นำไปสู่การพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
  2. THE MASTER of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
  3. THE MASTER of Adaptive Self-Organizing การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวก และการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. ที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และสถานที่ทัศนศึกษาดูงานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

วิดีโอหลักสูตร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน