หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

"ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

ที่นี่ที่เดียวกับหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เพื่อติดปีกธุรกิจให้ก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยทีมกูรูต้นแบบด้านการตลาดและกลยุทธชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ยากจะหาฟังได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
  2. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในมิติของผู้นำเชิงบวก สร้างศักยภาพด้านกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงรับ โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร
  3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ในมิติของยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
  4. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายและขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อสร้างความสามารถหลักเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในทุกมิติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ ผู้บริหารของภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจหรือทายาทผู้ประกอบการ

หัวข้อการเรียนรู้

แบ่งออกเป็น 3 Module

  1. THE MASTER of Virtue Thinking การพัฒนามิติด้านหลักคิดเชิงบวก เพื่อสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ นำไปสู่การพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
  2. THE MASTER of Strategic and Appreciative Business การพัฒนายุทธวิธีเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ
  3. THE MASTER of Adaptive Self-Organizing การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็นผู้นำเชิงบวก และการเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์องค์กร

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. ที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และสถานที่ทัศนศึกษาดูงานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

วิดีโอหลักสูตร

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER